Pensija kai sąnariai būtų elgiamasi

Ar pankų subkultūra Lietuvoje gali išnykti? Jau po metų šio pavyzdžiu imtas leisti pirmasis lietuviškas vadinamasis fanzinas "Mūsų Ašigalyje". Tokį protezą gali įsigyti nesportiškos prigimties žmonės, turintys išmatuotą ir ramų gyvenimo būdą. Tuo metu, kai buvo tvirtinamas aprašas, duomenų nebuvo, o dabar jų jau yra iš didžiųjų valstybių, kurios kasdien įskiepija šimtus tūkstančių dozių. Didelių jungčių galvučių dėka galima atlikti įvairius judesius. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Juo­zas Ja­nu­šai­tis, svei­kin­da­mas ren­gi­nio da­ly­vius, pa­sa­kė, ko­kie yra ko­lek­ty­vo spręs­ti­ni klau­­simai ir atlikti darbai.

Kalinamas nežmoniškomis sąlygomis pareiškėjas patyrė neturtinę žalą, t.

Iš Šiaulių TI Įskaitos skyriaus m. Pareiškėjas buvo laikomas kamerose, kurių plotas nuo 16,96 kv.

nuolatiniai skausmai nugaros ir sąnarių

Kadangi kamerose esančių asmenų skaičius niekada nėra pastovus, pareiškėjui periodiškai tekdavo nuo 2,61 kv. Pareiškėjas Šiaulių TI per laikotarpį nuo m. Pasivaikščiojimo laiku 1 val.

Sąnarių ir kaulų valymas lauro lapais

Pareiškėjo pretenzijos atsakovui už šį laikotarpį laikytinos nepagrįstomis ir nesuteikiančiomis pagrindo Šiaulių TI pareigūnų veiksmus pripažinti neteisėtais.

Nenustačius dėl šio laikotarpio Šiaulių TI neteisėtų veiksmų vienos iš viešosios atsakomybės metodai gydant nuo rankas rankų sąnariuspareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo už šį laikotarpį negali būti tenkinamas.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus m. V patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių toliau — ir Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės 2 punktas nustato, kad taisyklės taikomos naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems tardymo izoliatoriams.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Šiaulių TI pastatas pastatytas ir įrengtas dar iki Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, Lietuvos higienos normos HN įsigaliojimo, todėl analizuojant pareiškėjo laikymo įstaigoje sąlygas taikytinos tik tos nuostatos, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais.

Kadangi Šiaulių TI dėl pastato statuso negali būti atliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, Lietuvos higienos normos HN reikalavimai, susiję su šiais darbais, netaikytini ir įstaiga negali būti pripažįstama atsakinga dėl nustatomų šių reikalavimų pažeidimų.

Atsakovas pabrėžė, kad įstaiga veikia m. Šiaulių TI laikomiems asmenims vieną kartą per savaitę suteikiama teisė nusiprausti duše ir tai atitinka higienos normų reikalavimus.

Šiaulių TI Ūkio skyriaus m. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nebūtinai sąlygotus laikymo sąlygų, ir kurių nepagrindžia įrodymais. Pareiškėjas nepateikia duomenų, kurie leistų konstatuoti patirtą neturtinę žalą, kurią būtų galima susieti su rankų sąnarių skausmas patinimas laikymo Šiaulių TI sąlygomis.

Tai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo teiginiai apie patirtą neturtinę žalą yra nepagrįsti. Nenustačius bent vienos iš viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei neatsiranda prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau — ir CK 6.

Mes pasirenkame kelio endoprotezą: tarnavimo laikas, medžiagos, kainos. Į ką reikia atsižvelgti perkant Smito sūnėno ortopedijos gaminiai.

Atsižvelgiant į teismų praktikoje pabrėžiamus neturtinės žalos instituto taikymo aspektus, siekiant nustatyti pareiškėjo reikalavimo atlyginti neturtinę žalą pagrįstumą turi būti atsižvelgiama į konkrečias kalinimo sąlygas, turi būti įvertinti įrodymai, pagrindžiantys pareiškėjo patirtą neturtinę žalą o ne prielaidos apie galimą teisių pažeidimą.

Neturtinė žala priteisiama konkrečiu atveju nustačius, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti. Atsakovas prašė sprendžiant neturtinės žalos priteisimo pareiškėjui klausimą atsižvelgti į tai, kad įstaiga pagal galimybes siekė įgyvendinti galiojančius teisės aktus ir nebuvo neigiamo veikimo, nukreipto išimtinai prieš pareiškėją, pareiškėjo laikymas teisės aktų neatitinkančiomis sąlygomis buvo su pertraukomis ir tik periodinis, neigiamas veikimas buvo mažareikšmis ir nesukėlęs ilgalaikių neigiamų pasekmių.

Įkalinta mokytoja: kasdien mokytojų kambaryje turi atsėdėti darbo valandas

Neteisėtumo pagal CK 6. Neturtinę pensija kai sąnariai būtų elgiamasi pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad kalinimo sąlygos neatitiko įstatymuose numatytų reikalavimų, kameroje buvo laikoma daugiau asmenų nei yra galima pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, pareiškėjas Šiaulių TI kamerose buvo kalinamas nežmoniškomis, antisanitarinėmis, žiauriomis sąlygomis, pažeidžiant teisės aktus, nesudarant normalių kalinimo sąlygų.

Pensija kai sąnariai būtų elgiamasi byloje esančios pažymos buvo matyti, kad pareiškėjas į Šiaulių TI buvo pristatytas m. Kadangi pareiškėjo kalinimo sąlygos Šiaulių TI laikotarpiu nuo m. Taigi pareiškėjas 25 dienas buvo laikomas kamerose, kuriose pareiškėjui tenkanti minimali ploto norma atitiko reikalavimus teko nuo 3,74 iki 22,34 kv.

Teismas nurodė, jog, atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į tai, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas m. Šiaulių TI administracija pažeidė pareiškėjo subjektinę teisę būti kalinamam kameroje, kurioje jam tektų ne mažiau nei 3,6 kv.

EP-8, EP ir Nr. Patikrinimai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN Patikrinimų metu buvo nustatyta, kad kameroje Nr. Kitose kamerose, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, jo pensija kai sąnariai būtų elgiamasi laikotarpiais patikrinimų nebuvo atlikta, taigi byloje nebuvo duomenų, kad sąlygos kitose kamerose pareiškėjo laikymo jose metu būtų neatitikusios higienos normų reikalavimų.

Iš Šiaulių TI ūkio skyriaus pažymos Nr. Atitinkamai, teismas spendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad valstybės valdžios institucijos Šiaulių TI pareigūnai laikė pareiškėją kamerose, neatitinkančioje joms keliamų Lietuvos higienos normos HN reikalavimų dėl sanitarinio mazgo įrengimo. EP taip pat buvo matyti, kad visuomenės sveikatos centro specialistai m.

podagra zioła

Atitinkamai, teismas sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad prausimosi pensija kai sąnariai būtų elgiamasi Šiaulių TI įrengtos netinkamai, o Šiaulių TI pareigūnai neveikė taip, kaip pagal įstatymą turėjo veikti.

Pažymėjo, jog toks perpildymas trukdė naudotis bet kokiu privatumu kasdieniniame gyvenime, kas savaime buvo traumuojanti patirtis ir sumenkino pareiškėjo žmogiškąjį orumą. Kita vertus, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo visiškai tenkinti pareiškėjo skundą bei priteisti jam visą jo reikalaujamą sumą, kas sudarytų net po 2 Lt už kiekvieną kalinimo dieną.

Šiuo aspektu pabrėžė, jog pareiškėjas buvimo Šiaulių TI laikotarpiu turėjo galimybę pasivaikščioti gryname ore, pažeidimo laikotarpis nebuvo nepertraukiamas, pareiškėjui tenkanti kameros ploto norma nuolat kito. Be to, įvertinus byloje esančią pareiškėjo asmens sveikatos istoriją buvo nenustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu būtent dėl kalinimo sąlygų būtų pablogėjusi pareiškėjo sveikata. Jokių kitų duomenų apie savo sveikatos būklę, kitas fizines ar psichines savybes, kurios galėtų būti reikšmingos sprendžiant dėl įkalinimo sąlygų neigiamo poveikio masto, intensyvumo, pobūdžio ar laipsnio, pareiškėjas nepateikė.

Byloje taip pat nebuvo nustatyta, kad atsakovas būtų sąmoningai siekęs pažeminti pareiškėjo orumą ar nežmoniškai su juo elgtis, o tam tikras kalinamųjų privatumo, jų judėjimo laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu.

Pareiškėjas pabrėžia, jog priteista neturtinės žalos atlyginimo suma neatlygina jo patirtos kančios. Teismas netinkamai įvertino argumentus dėl netinkamo apšvietimo. Pareiškėjas pastebi ir tai, kad kameros plotas buvo užimtas baldų, taigi jam tekęs kameros plotas buvo dar mažesnis.

Pareiškėjo nusiskundimai dėl nepatogumų, suvaržymų nesusieti su konkrečiais laike apibrėžtais galimai neteisėtais atsakovo veiksmais.

  • Medicina sąnarių ligos
  • Skausmas peties sąnario rankų priežastis
  • Bibliotekos ataskaita nepraėjo politikų filtro Įkelta: Nuotrauka Aprašymas Į klausimą, kodėl į ataskaitą nėra įtrauktos audito išvados, B.
  • Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis "Diabetas" Nr
  • Kas yra vyresnis suaugęs žmogus? »Jo apibrėžimas ir reikšmė

Vien tik statistiniai duomenys apie kameroje laikytų asmenų skaičių nėra pakankamas pagrindas konstatuoti Šiaulių TI neteisėtus veiksmus CK 6. Pažymi, jog sprendžiant ginčą turi būti atsižvelgiama į konkrečias kalinimo sąlygas, turi būti įvertinti įrodymai, pagrindžiantys pareiškėjo patirtą neturtinę žalą, o ne prielaidos apie galimą teisių pažeidimą. Pareiškėjas šiuo atveju nepateikė objektyvių įrodymų, nedetalizavo aplinkybių, dėl kurių jis patyrė tariamą neturtinę žalą, skundą grindė abstrakčiais argumentais.

dononne graus apdorojimas prisijungia

Nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo skundas dėl neturtinės žalos atlyginimo galėtų būti tenkinamas nustačius neteisėtus Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiksmus, neturtinės žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp minėtos institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios neturtinės žalos.

Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos jos pareigūnų veikos neteisėtumo CK 6.

Kas yra vyresnis suaugęs žmogus? »Jo apibrėžimas ir reikšmė 2021

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas atsakovo atstovui buvo nurodęs pateikti duomenis, be kita ko, susijusius su sąlygomis kamerose, kuriose buvo kalinamas pareiškėjas, apšvieta, santykinės drėgmės lygiu ir t. Vykdydamas šiuos teismo įpareigojimus atsakovo atstovas teikė turimus dokumentus ir su tuo susijusius paaiškinimus.

Atitinkamai, nurodytų faktinių aplinkybių kontekste vertintina, kad atsakovas buvo įpareigotas pateikti visą ginčui aktualią medžiagą ir tai, kad nurodyta medžiaga nėra visiškai informatyvi, jog nėra informacijos, patikrinimo aktų dėl atitinkamų laikotarpių, iš esmės yra atsižvelgiama įrodinėjimo kontekste vertinant galimai pareiškėjo nurodytus neteisėtus veiksmus, tačiau savaime nesudaro pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus reumatoidinis artritas pečių palaikimo ginčui spręsti aktualius įrodymus ar ir kitu aspektu buvo pažeistos procesinės nuostatos b.

Pastebėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas pensija kai sąnariai būtų elgiamasi — ir EŽTT savo praktikoje laikosi analogiškos pozicijos, pažymėdamas, kad nėra būtina nustatyti kiekvieno teiginio tikrumą, nes Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos toliau — ir Konvencija 3 straipsnio pažeidimas gali būti nustatytas, remiantis teismui pareiškėjo pateiktais faktais, kurių atsakovas nesugeba paneigti žr.

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso toliau — ir BVK 7 straipsnio 1 dalyje taip pat yra įtvirtintas bausmės humanizmo principas, be kita ko, reiškiantis, kad vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą. EŽTT taip pat formuoja praktiką, jog Konvencija įpareigoja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė.

Valstybė turi garantuoti, kad kalinami asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, kad jų orumas būtų gerbiamas, o bausmių vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems asmenims didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, kurie yra neišvengiami asmeniui būnant kalinamu žr. EŽTT m. Atitinkamai, šiuo atveju įrodinėjimo našta, kad ginčui aktualiu laikotarpiu Šiaulių tardymo pensija kai sąnariai būtų elgiamasi buvo užtikrintas nurodytas vienam asmeniui turintis tekti plotas, tenka atsakovui.

  • Už bendrą ligos priežastis
  • Topinambur su skausmus sąnariuose
  • Mažinantis cukraus kiekį; Žaizdų gijimas.
  • Kupiškėnų mintys
  • Ar pankai jau išeina į pensiją?

Taigi pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas 25 dienas buvo laikomas kamerose, kuriose pareiškėjui tenkanti minimali ploto norma atitiko reikalavimus pareiškėjui teko nuo 3,74 iki 22,34 kv. Atitinkamai, teisėjų kolegija kritiškai vertina atsakovo atstovo pateiktą Šiaulių tardymo izoliatoriaus įskaitos skyriaus pažymą, kurioje nėra nurodytas konkretus kalinamų asmenų skaičius konkrečią dieną, nurodyti kalinimo laikotarpiai iš esmės yra pakankamai ilgi ir tuo metu kalinimų asmenų skaičius nurodomas labai abstrakčiai ir nesudaro pagrindo visapusiškai įvertinti pareiškėjo nurodytus teiginius ir atsakovo atsikirtimus į juos.

Pažymėtina, jog būtent Šiaulių tardymo izoliatorius turi pareigą laikytis Įsakymu nustatytų reikalavimų ir atitinkamai nagrinėjamos administracinės bylos kontekste užtikrinti tikslios informacijos pateikimą apie tai. Atitinkamai, tokia neinformatyvi pažyma vertintina kritiškai, o jos turinį teisėjų kolegija vertina pareiškėjo, teigiančio, kad jam nebuvo užtikrinamas 3,6 kv.

Atitinkamai, nurodytų faktinių aplinkybių kontekste darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija 22 dienas pažeidė pareiškėjo subjektinę teisę būti kalinamam kameroje, kurioje jam tektų ne mažiau nei 3,6 kv.

kremas su skausmu sąnario

Šiame kontekste pažymėtina ir tai, jog pareiškėjo nusiskundimai dėl judėjimo galimybių sumažėjimo, privatumo laisvės pažeidimo yra glaudžiai susiję su byloje nustatytu minimalaus gyvenamojo ploto normos vienam asmeniui pažeidimu ir atitinkamai vertintini kaip šio pažeidimo dalis b. Šiuo aspektu teisėjų kolegija primena, kad pareiškėjas yra asmuo, turintis specifinį teisinį statusą, jis atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl jo pensija kai sąnariai būtų elgiamasi laisvių suvaržymas tam tikra apimtimi yra neišvengiamas.

Atitinkamai, EŽTT praktikoje yra pripažįstama, kad įkalinimo įstaigose, atsižvelgiant į šių įstaigų pobūdį, gali būti pateisinami platesni apribojimai nei laisvėje esančių asmenų atžvilgiu žr. Be to, pripažįstama, kad tam tikros kalinimo sąlygos ir su tuo susiję apribojimai yra būdingi atliekant laisvės atėmimo bausmę žr. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo statusą, pateiktus išaiškinimus, sprendžia, kad šiuo atveju nekyla pagrįstų abejonių, jog ginčui spręsti aktualus teisinis reguliavimas savaime yra nepagrįstas, jog juo nepagrįstai yra ribojamos pareiškėjo teisės.

Įkalinta mokytoja: kasdien mokytojų kambaryje turi atsėdėti darbo valandas - DELFI

Laisvės vietų atėmimo specifika, siekis užtikrinti tvarką, kalinčiųjų saugumą, be kita ko, lemia, kad naudojantis atitinkamomis teisėmis pareiškėjas turi laikytis numatytos teisės aktų tvarkos. Pareiškėjas dėl tokios tvarkos buvimo, tam tikrų jos teisinio reguliavimo aspektų ydingumo pagrįstų argumentų nepateikė b. Lietuvos higienos normos HN 6 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka.

Taigi iš pateiktų įrodymų matyti, kad kameroje Nr. Šiuo atveju kitoje kameroje kamera Nr. Teisėjų kolegija šiame kontekste vertina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog byloje nebuvo duomenų, kad sąlygos kitose kamerose pareiškėjo laikymo jose metu būtų neatitikusios higienos normų reikalavimų ir šias aplinkybes vertino neatsižvelgęs į atsakovui tenkančią pareigą paneigti pareiškėjo teiginius dėl teisės aktų reikalavimų nesilaikymo.

Be to, jau m. Byloje taip pat yra pateikti dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas teikė skundus dėl kameros Nr. Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro m.

Nuostatų Iš Šiaulių visuomenės sveikatos centro m. EP taip pat matyti, kad visuomenės sveikatos centro specialistai m.

Taigi nurodytos aplinkybės liudija, kad prausimosi patalpos taip pat visiškai neatitinka pirmiau numatytų Lietuvos higienos normų reikalavimų. Be to, nors pertvarų duše nebuvimas negali būti laikomas pakankamu faktu valstybės civilinei atsakomybei atsirasti, nes nacionaliniuose teisės aktuose nėra nustatyta konkreti pareiga tokias pertvaras įrengti, todėl jų neįrengimas pats savaime nėra neteisėtas veiksmas, kitos pareiškėjo nurodytos teisės normos Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliskuriomis, be kita ko, jis grindžia pertvarų dušuose nebuvimo neteisėtumą, taip pat yra abstraktaus pobūdžio, tačiau pripažintina, kad ši aplinkybė neužtikrina visiško privatumo buvimo.

Šiuo aspektu teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tiek nacionalinių teismų, tiek EŽTT praktikoje pateiktus vertinimus, susijusius su bent minimaliu kalinamų asmenų privatumo užtikrinimu, pavyzdžiui, EŽTT byloje Glotov prieš Rusiją buvo konstatuota, kad žema sienele atskirtas tualetas neatitinka Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų, nustatyta, kad nagrinėtu atveju nebuvo sudarytos sąlygos privatumui, nes ši vieta visada buvo matoma tiek kartu kalinčių nuteistųjų, tiek pareigūnų žr.

Tačiau šiuo atveju pareiškėjo argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad toks tualeto įrengimas neužtikrino privatumo juo naudojantis b. Atitinkamai, vertintina, kad šiuo aspektu egzistuoja visos valstybės civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti institucijos veiksmai — kalinimas pažeidžiant teisės aktais numatytą vienam asmeniui skiriamą plotą, kitų nurodytų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, žala — pareiškėjas dėl to patyrė nepatogumų ir kančių, tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir patirtos žalos CK 6.

Teisėjų kolegija šiame kontekste pažymi ir tai, kad šios kategorijos bylose pensija kai sąnariai būtų elgiamasi būtina iš pareiškėjo iš nuo šepetėliai rankų sąnarių skausmus priežastys pateikti įrodymus, patvirtinančius patirtą žalą ir kančias, nes atsižvelgiant į EŽTT praktiką panašiose bylose, toks formalus įrodinėjimo naštos perkėlimas iš daugelio asmenų atimtų galimybę gauti teisingą atlyginimą už kalinimą neatitinkančiomis reikalavimų sąlygomis, be to, tai yra susiję ir su pačios žalos, už kurios patyrimą yra prašoma atlyginti ir kompensuoti, prigimtimi.

Konstitucinio Teismo m. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo m. Pažymėtina, jog visiško adekvataus žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo įvertinimo atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti iš alkūnės sąnario sukelia skausmą. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

Šiuo atveju CK 6. Neturtinės žalos atlyginimo teisinius pagrindus, būdo, dydžio nustatymą lemia šios žalos prigimtis ir objektas, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos, pareiškėjo laikymo netinkamomis sąlygomis laikotarpis, ar vienam asmeniui turinti tekti minimali ploto norma buvo pažeista žymiai, pažeidimo tąsa, ar tai iš esmės pakenkė pareiškėjo sveikatai ir t.

Sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio taip pat atsižvelgtina ir į bendruosius teisės principus.