Lotynų anketa sąnarių uždegimas, Tuberkuliozė - Gydymas

Kai kada šalutinis poveikis juntamas po vienos vakcinos dozės, o kartais — po dviejų. Kokios yra pagrindinės veido skausmo priežastys? Galbūt depresijos, euforijos, apatijos, psichozės, depresinio manijos sindromo atsiradimas. Visos nepageidaujamos reakcijos gali praeiti per keletą valandų, o sveikata pagerėja per kelias dienas po vakcinacijos.

Taip, pa­vo­jin­ga, nes hi­per­gli­ke­mi­ja po val­gio ir po gliu­ko­zės krū­vio yra šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­kos veiksnys. Taip pat įro­dy­ta, kad hi­per­gli­ke­mi­ja po val­gio: » są­ly­go­ja di­des­nį re­gė­ji­mo kom­pli­ka­ci­jų pa­vo­jų; » yra su­si­ju­si su pa­di­dė­ju­siu mie­go ar­te­ri­jos in­ti­mos ir me­di­jos sto­riu, tai­gi ir su šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų kom­pli­ka­ci­jų ri­zika; » su­ke­lia ok­si­da­ci­nį stre­są, už­de­gi­mą ir en­do­te­lio dis­funk­ciją; » blo­gi­na šir­dies rau­mens krau­jo­ta­ką; » sil­pni­na pa­žin­ti­nes funk­ci­jas vy­res­nio am­žiaus II ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems pa­cien­tams.

Hi­per­gli­ke­mi­ja po val­gio yra pa­vo­jin­ga, to­dėl ko­re­guo­ti­na. Taip, svar­bu, nes: » gy­dy­mas vais­tais, ma­ži­nan­čiais gli­ke­mi­ją po val­gio, re­ti­na krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mus; » sie­kiant op­ti­ma­lios gli­ke­mi­jos kon­tro­lės yra svar­bu kont­ro­liuo­ti ją ir ne­val­gius, ir po val­gio.

Re­ko­men­da­ci­ja Hi­per­gli­ke­mi­ja tu­rė­tų bū­ti gy­do­ma, ma­ži­nant krau­jo gliu­ko­zę po val­gio. At­sa­ky­mas: » die­ta, ku­rios ma­žas gli­ke­mi­nis in­dek­sas; » kai ku­rie vais­tai, pvz.

Yra pa­na­šiai vei­kian­čių ir ki­tų me­di­ka­men­tų. Re­ko­men­da­ci­ja Tai­ky­ti­ni įvai­rūs vais­tai ir ki­tos gy­dy­mo prie­mo­nės sie­kiant su­ma­žin­ti gli­ke­mi­ją po val­gio. Gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja 2 val. Sąnarių ligos su žiurkėmis gliu­ko­zės kie­kio sa­vi­kon­tro­lė šiuo me­tu yra prak­tiškiau­sias bū­das jos kon­cen­tra­ci­jai po val­gio sek­ti. Gy­dy­mo re­ži­mo po­vei­kis tu­rė­tų bū­ti ti­ria­mas taip daž­nai, kiek to rei­kia jo re­gu­lia­vi­mui sie­kiant ge­rų krau­jo gliu­ko­zės po val­gio ro­dik­lių.

Dai­va Ja­ru­še­vi­čie­nė Eli Lil­ly en­dok­ri­no­lo­gi­jos pro­duk­tų va­do­vė Puslapiai Pa­aug­lių cuk­ra­li­gė: hor­mo­ni­niai po­ky­čiai ir at­spa­ru­mas in­su­li­nui Ly­ti­nio bren­di­mo me­tu vyks­ta fi­ziologi­niai, psi­cho­lo­gi­niai ir so­cia­li­niai or­ga­niz­mo po­ky­čiai, dėl ku­rių vai­kas iš lė­to tam­pa su­au­gu­siu. Dia­be­tu ser­gan­tys pa­aug­liai, ku­riems rei­kia ne­pa­žeis­ti kom­plek­si­nio gy­dy­mo re­ži­mo, tu­ri vyk­dy­ti li­gos kon­tro­lės rei­ka­la­vi­mus.

Šia­me straips­ny­je Ha­la Tf­a­y­li ir Sil­va Ar­sla­nian gvil­de­na hor­mo­ni­nių, me­ta­bo­li­nių ir el­ge­sio po­ky­čių įta­ką bręs­tan­čių pa­aug­lių dia­be­to ei­gai, taip pat nu­ma­to stra­te­gi­ją, ga­lin­čią pa­dė­ti jau­niems žmo­nėms siek­ti ge­ros li­gos kon­tro­lės. Sun­ku­mus, ku­riuos dia­be­tu ser­gan­tys pa­aug­liai tu­ri įveik­ti ko­re­guo­da­mi krau­jo gliu­ko­zės kie­kį, at­spin­di baig­ti Dia­be­to kon­tro­lės ir kom­pli­ka­ci­jų ty­ri­mų ta­ry­bos dar­bai. In­ten­sy­vios ir tra­di­ci­nės te­ra­pi­jos gru­pė­se pa­aug­lių gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no ro­dik­liai bu­vo 1proc.

Blo­ges­nę me­ta­bo­li­nę kon­tro­lę lė­mė fi­zio­lo­gi­niai ir el­ge­sio po­ky­čiai. Fi­zio­lo­gi­nis at­spa­ru­mas in­su­li­nui Stu­di­jo­mis nu­sta­ty­ta, kad bręs­tan­čiam or­ga­niz­mui in­su­li­no po­rei­kis yra di­des­nis nei iki bren­di­mo ar jau su­au­gus. Tai pa­ro­dė pa­aug­lių fi­zio­lo­gi­nio at­spa­ru­mo re­zis­ten­ci­jos in­su­li­nui ty­rimai.

Bręs­tan­tis or­ga­niz­mas, vei­kiant in­su­li­nui, gliu­ko­zės įsi­sa­vi­na ma­žiau. Tai pir­mą kar­tą bu­vo ap­ra­šy­ta m. Svei­kų žmo­nių at­spa­ru­mą in­su­li­nui kom­pen­suo­ja pa­di­dė­ju­si hor­mo­no sek­re­ci­ja.

Tuo tar­pu dia­be­tu ser­gan­tiems jau­nuo­liams šiuo lai­ko­tar­piu sun­ku val­dy­ti li­gą. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai tu­rė­tų ži­no­ti, kad bren­di­mo me­tu I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų in­su­li­no po­rei­kis di­dė­ja, to­dėl ati­tin­ka­mai di­din­ti­nos jo do­zės nor­ma­liai krau­jo gliu­ko­zei pa­lai­ky­ti. Ne­se­niai iš­tir­ta di­de­lė gru­pė dia­be­tu ne­ser­gan­čių vai­kų. Pa­aiš­kė­jo, kad at­spa­ru­mas in­su­li­nui ryš­kus abie­jų ly­čių vi­sų et­ni­nių gru­pių me­tų vai­kams.

Pa­grin­di­niai tai le­mian­tys veiks­niai bren­di­mo lai­ko­tar­piu yra su­si­ję su pa­di­dė­ju­sia dvie­jų hor­mo­nų sek­re­ci­ja. Au­gi­mo hor­mo­nas ir ly­ti­niai ste­roi­dai le­mia ūgio au­gi­mo šuo­lį ir ly­ti­nę rai­dą. Bren­di­mo lai­ko­tar­pio ne­jaut­ra in­su­li­nui yra lai­ki­na. Ji su­ma­žė­ja su­bren­dus, nes nu­slūgs­ta au­gi­mo hor­mo­nų ak­ty­vu­mas, lotynų anketa sąnarių uždegimas ly­ti­nių ste­roi­dų ly­gis iš­lie­ka di­des­nis. Nu­sta­ty­tas ry­šys tarp svei­kų pa­aug­lių au­gi­mo grei­čio ir se­ru­mo in­su­li­no kon­cen­tra­ci­jos ne­val­gius di­dė­ji­mo.

D.U.K apie naują koronavirusą (2019-nCoV)

Di­des­nė au­gi­mo hor­mo­no sek­re­ci­ja są­ly­go­ja li­po­li­zę rie­ba­lų kie­kio ma­žė­ji­mą rie­ba­lų ląs­te­lė­se ir lais­vų­jų so­čių­jų rūgš­čių iš­si­sky­ri­mą. Tai truk­do įsi­sa­vin­ti gliu­ko­zę. Svar­bu, kiek reikš­min­gi šie fi­zio­lo­gi­niai pa­ki­ti­mai I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų me­ta­bo­liz­mui. Bu­vo ma­no­ma, kad blo­gą dia­be­to kon­tro­lę pa­aug­lys­tė­je le­mia tam tarps­niui bū­din­gi el­ge­sio ir psi­cho­so­cia­li­niai veiks­niai.

Da­bar aki­vaiz­du, kad bręs­tant proc. Gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai, pri­žiū­rin­tys dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus, tu­ri ži­no­ti apie šiuos fi­zio­lo­gi­nius po­ky­čius ir ati­tin­ka­mai ver­tin­ti blo­gė­jan­čius gli­kuo­to he­mog­lo­bi­no duo­me­nis. Pa­vyz­džiui, dia­be­to kli­ni­ko­je vai­kams skir­ta vi­du­ti­niš­kai 0,0 in­su­li­no vnt. HVI­DOR vai­kų dia­be­to stu­di­jų gru­pė, iš­ty­ru­si paaug­lius iš 18 ša­lių Eu­ro­po­je, Šiau­rės Ame­ri­ko­je bei Ja­po­ni­jo­je, nu­sta­tė ryš­kų bręs­tan­čių vai­kų, ypač I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių mer­gai­čių, in­su­li­no po­rei­kio di­dė­ji­mą.

El­ge­sio ir psi­cho­so­cia­li­niai po­ky­čiai Bren­di­mo lai­ko­tar­piui bū­din­gi hor­mo­ni­niai ir me­ta­bo­li­niai po­ky­čiai sie­ja­mi su el­ge­sio kai­ta, taip pat ga­lin­čia tu­rė­ti įta­kos dia­be­to kon­tro­lei.

Simptomai ligos

Pa­aug­lių elg­se­nai bū­din­ga au­to­ri­te­to, iš­skir­ti­nu­mo, sa­va­ran­kiš­ku­mo pa­ieš­kos, maiš­tin­gu­mas, as­me­ni­nio įvaiz­džio kū­ri­mas, ben­dra­am­žių įta­ka, mer­gai­tėms daž­ni ir mi­ty­bos su­tri­ki­mai. Bren­di­mo pro­ce­sas vei­kia ir yra vei­kia­mas to­kių lė­ti­nių li­gų kaip dia­be­tas. Lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems pa­aug­liams yra di­des­nė grės­mė pa­tir­ti ne­ri­mą, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, dep­re­si­ją. Tai įro­dy­ta dau­ge­liu ty­ri­mų.

Dep­re­si­ja var­gi­na dia­be­tu ser­gan­čius jau­nuo­lius kar­tus daž­niau ne­gu svei­kus ben­dra­am­žius. Ser­gan­tys pa­aug­liai la­biau ne­at­spa­rūs dep­re­si­jai, daž­niau nu­si­vi­lia gy­ve­ni­mu, net ke­ti­na žu­dy­tis.

Mi­ty­bos ypa­tu­mai, jud­ru­mas, įpro­čiai, gy­ven­se­na kin­ta bren­di­mo lai­ko­tar­piu. Šio tipo ligos gali sukelti spaudimą nugaros smegenų ir nervų pagrindams, kurie gali sukelti kaklo ir nugaros skausmą bei nervų sistemos uždegimą.

Paracentrinis Tai disko išlinkimas centrinėje ir dešinėje arba centrinėje ir kairėje pusėje nuo stuburo kanalo vidurio linijos. Galinis Tai disko išsipūtimas priešinga kryptimi nuo pilvo, o tai suteikia didesnę galimybę užfiksuoti nervų bazes, kurios tęsiasi nuo slankstelių nugaros.

Etapai Pirmasis degeneracija Disko susilpnėjimas tarp gimdos kaklelio slankstelių lemia tai, kad disko branduolys, esantis išorinėje pluošto elastingoje sienoje, pradeda keistis. Suformuoti diskų iškyšos, kurios gali apimti iki laipsnių disko perimetro. Antrasis prolapsas Šis etapas pasižymi tolesniu disko išsipūtimu.

Vienašalis skausmas

Vidinė disko medžiaga, vadinama želatine šerdimi, juda toliau ir toliau aplink diskų perimetrą ir stumia pluoštinę elastinę išorinę disko sienelę pluoštinį žiedąsukurdama iki mm skersmens.

Šiame etape diskų iškirpimas apima daugiau nei pusę daugiau nei laipsnių disko perimetro. Trečia ekstruzija Pernelyg didelis vidinio želatino branduolio padidėjimas sukelia dar didesnį pluoštinio žiedo išsikišimą, kuris gali sukelti išvaržą. Ketvirta sekvestracija Želatinis branduolys persipina per pluoštinį žiedą ir išeina už disko ir į stuburo kanalą.

Рубрика: Temporomandibulinio sąnario ligų radiacijos diagnozė

Simptomai Kaip ir iškyšos atveju, disko lotynų anketa sąnarių uždegimas branduolio iškyša iš pradžių gali nepastebėti. Skausmas jaučiamas tik tada, kai disko šerdis pradeda daryti spaudimą nervų šaknims. Diagnostika Gimdos kaklelio išsikišimo diagnostika prasideda nuo pilno fizinio kaklo ir rankų patikrinimo. Tuo pačiu metu gydytojas patikrina kaklo lankstumą, judesių diapazoną ir kitus išorinius nervų bazių ir nugaros smegenų suspaudimo požymius.

Atlikus išorinį tyrimą, teisingai diagnozuoti ligą diagnozuojami specialūs diagnostiniai tyrimai. Magnetinio rezonanso vaizdavimas MRI pagalba nustatykite tikslią sugadinto disko vietą ir poveikį.

Kompiuterinė tomografija CT nuskaitymas su injekcijomis gali parodyti, kad nervas yra šiek tiek užsikimšęs. Elektromografija EMG padės nustatyti alternatyvių skausmo priežasčių ir kitų būdingų simptomų buvimą.

Negalima vien tik diagnozuoti gimdos kaklelio spontos iškyšos, tik išsamus tyrimas gali suteikti išsamią ligos raidos vaizdą. Šiandien populiariausi ir efektyviausi ligos diagnozavimo būdai laikomi: 1 CT-kompiuterinė tomografija laikoma vienu iš švelnių diagnostikos metodų, nes procedūros metu pacientas gauna minimalią spinduliuotės dozę.

Kompiuterinė tomografija padeda vizualiai nustatyti disko išsikišimą, ligos raidos etapą. Savo pagalba vertebrologas gali ištirti visus disko sluoksnius, nustatyti ligos aplaidumą ir sukurti tolesnį gydymo algoritmą. Šiandien rentgeno rentgeno spinduliai yra labai retai naudojami, nes vaizdas atspindi tik kaulinio audinio vietą.

Norint pašalinti rimtesnes ligas, būtina atlikti tyrimą ir nukreipti pacientą pasikonsultuoti su kitais specialistais. Veido odontogeninio pobūdžio skausmai atsirandantys dėl dantų ligos Dantų ligos, dėl kurių atsiranda veido skausmas Skausmas po danties ištraukimo ir gydymo Jei po danties ištraukimo skauda veidas ir žandikaulis, tai gali būti normali būklė, jei skausmas nėra labai ryškus, o po poros dienų jis savaime praeina. Nėra nieko blogo tuo, kad dantis šiek tiek skauda po kurio laiko po sudėtingų masinių dantų intervencijų.

Jei veido skausmas yra stiprus ir trunka ilgą laiką, tai gali būti vienos iš komplikacijų simptomas: trigeminalinė neuropatija su jos šakų pažeidimais; blogas dantų gydymas: nepakankamas šaknies kanalo gydymas, nepilnas obstrukcija užpildymo medžiaga; uždegiminio ar pūlingo proceso vystymasis; palikdami mažus dantų instrumentų fragmentus šaknies kanale; nepilnas danties pašalinimas, kai šulinyje lieka šaknies fragmentai.

Jei po danties ištraukimo veidas skauda ir šis skausmas neišnyksta pakankamai ilgai, tuomet reikia skubiai kreiptis į odontologą. Dėl kokių ligų skauda veidą ir galvą?? Migrena Migrena yra liga, pasireiškianti stipriais galvos skausmais. Bet kartais veido ar šarnyrai su hipotiroze veido srityje gali tapti pagrindiniu jos simptomu.

kaip pašalinti kraujo uždegimas greitai deginimas pėdų skausmas

Skausmo sindromui būdingi šie požymiai: 1. Būdingi veido pusės ir galvos skausmai. Jie visada atsiranda tik dešinėje arba kairėje ir niekada neišplečiami į kitą pusę. Skausmas labai stiprus. Dažnai pacientai skundžiasi nuobodžiu skausmu. Puolimas yra ilgas.

  • Sunkesniais atvejais išsivysto sunki pneumonija, ūmus respiracinis distreso sindromas, sepsis, septinis šokas.
  • Ilgalaikis gydymas hormonais, citostatikais ir kitais imunosupresantais, Rūkymas.
  • Spausdinti Ksanaksas, lorafenas yra labai populiarūs, tačiau negalint užmigti reikia griebtis ne jų, bet raminamųjų žolelių arbatų, homeopatinių vaistų.
  • Mazi kremai geliai su sąnarių skausmas
  • Sąnarių skausmas sergant diabetu, kuris gali būti naudojamas skausmui malšinti

Paprastai tai trunka nuo 18 iki 36 valandų. Migreniniai galvos ir veido skausmai daug labiau vargina 20—30 metų moteris. Su amžiumi jie silpnėja. Aura būdinga ligai.

Prieš pasirodant skausmui, pacientas patiria bet kokius keistus pojūčius, kvapus ir kt. Tuo pat metu pasireiškus galvos skausmams ir skausmams veide, turėtumėte pasikonsultuoti su neurologu.

Gydytojas atliks tyrimą ir paskirs tinkamą gydymą.

Nuorodos kopijavimas

Daugiau apie migreną Klasterio galvos skausmai Nudegęs ir paraudęs veidas, galvos skausmas: hipertenzija Galvos skausmai kartu su šilumos jausmu ir veido odos paraudimu yra būdingi hipertenzijai. Šie simptomai ypač išryškėja hipertenzinės krizės metu - staigiai pakilus kraujospūdžiui. Kai kuriems pacientams šie simptomai sumažėja iki minimumo, o žmogus išgyvena vieną hipertenzinę krizę po kitos, neįtardamas, kad serga liga. Tai pavojinga, nes be tolesnio gydymo hipertenzija yra apsunkinta komplikacijų, tokių kaip širdies priepuoliai ir insultai.

Pirmoji pagalba ūmiai diskopatijai

Diagnostika ir gydymas neurologu. Paaugliams veidas parausta ir skauda galvą, dažnai dėl kitos ligos - vegetatyvinės-kraujagyslinės distonijos. Ypač jei jis tęsiasi atsižvelgiant į simpatikotoninį tipą, tai yra, padidėjus kraujospūdžiui. Dėl kokių ligų skauda galvą, o veidas nutirpsta?

Širdies sąnarių reumatas

Veido tirpimas yra simptomas, susijęs su odos jautrumo sumažėjimu. Šios būklės priežastis gali būti nervų ar kraujagyslių sutrikimai.

Jie atsiranda dėl šių ligų: 1. Insultas yra sunki ūminė liga, kai reikalinga skubioji medicinos pagalba. Veido tirpimas gali būti pirmas pradinis pusės kūno paralyžiaus požymis. Kartais trigeminalinė neuralgija pasireiškia tokių simptomų pavidalu. Hipertenzinė krizė. Veido sustingimas dažniausiai būna susijęs su laikinu smegenų kraujotakos sutrikimu. Vegetacinė-kraujagyslinė distonija. Kai kuriems pacientams veidas nutirpsta prieš galvos skausmo priepuolį - savotišką auros pasireiškimą. Gimdos kaklelio osteochondrozė.

Veido sustingimas ir galvos skausmas gimdos kaklelio osteochondrozės atveju yra ta pati. Neurozės, įvairūs psichiniai sutrikimai ir nervų sistemos ligos.

kaip pašalinti uždegimą į artrozės sąnario artritas alkūninio bendrų tipų

Dažnai, kai pacientas ateina pas gydytoją skųstis, kad jam skauda galvą ir yra nutirpęs veidas, neįmanoma iš karto suprasti šio simptomo priežasties. Turime atlikti išsamų patikrinimą ir paskirti kitų specialistų konsultacijas.

Sinusitas Skausmas veide dėl kraujagyslių ligų Kai kurios širdies ir kraujagyslių sistemos patologijos, galinčios sukelti veido skausmą, buvo aprašytos aukščiau migrena, arterinė hipertenzija.

Skausmas viršutinėje dešinėje pusėje iš nugaros

Žemiau aprašome retesnes ligas. Laikinas milžiniškas ląstelių arteritas. Tai yra vaskulitas kraujagyslės sienelės uždegimaskuris paveikia temporalinę arteriją po oda temporalinėje srityje. Liga pasižymi deginančiais skausmais šventykloje ir viršutiniame žandikaulyje. Jei pažeidimas plinta į akių kraujagysles, gali atsirasti visiškas aklumas.

Pirmiesiems skausmo, nemigos simptomams gydyti stiprių vaistų nereikia

Tai miego arterijos patologija, kai pacientui rūpi viršutinės kaklo dalies, veido, dantų skausmai, žandikaulių, ausų skausmai. Skausmo pojūčiai labai sustiprėja pajutus vietą, kurioje praeina miego arterija.

Veido skausmas dėl akių patologijų Dėl per didelio darbo ir skausmo akyse skausmas dažnai plinta veido srityje. Tai atsitinka su šiomis ligomis: 1. Nuovargis su ilgalaikiu regos stresu. Akių nervų ligos.

pucia sąnarių liaudies metodai iš to ką skauda bendrą shin

Konjunktyvitas - virusinio, bakterinio ar alerginio pobūdžio junginės uždegiminiai pažeidimai. Oftalmologinės patologijos: uždegiminiai procesai, navikai, hormoninės ligos. Jei įtariate, kad veido skausmą sukelia akių liga, turite kreiptis į oftalmologą. Skauda kairioji veido pusė: simptomai, priežastys, galima diagnozė, diagnozė ir savidiagnozė, gydytojų patarimai Prosopalgija yra būklė, kai žmogui skauda galvą ir veidą.

Priepuoliai gali būti trumpalaikiai ar ilgalaikiai, turėti skirtingą lokalizaciją.

  • Procedura nebuvo skausminga be to laikosi magnetas kai pridedu.
  • Gangrenė Chondromatozė: simptomai ir gydymas Šiandien mes siūlome straipsnį apie temą: "Chondrumos kūnas: peties ir kelio sąnario chondrozė".
  • Fizinė terapija Rankinė terapija, akupunktūra.
  • Spintelės skauda ​​kai kėlimo sunkumo gydymas liaudies gynimo
  • Pusė veido ir akių skauda - Tracheitas

Ši būklė gali būti rimtos patologijos simptomas. Todėl, atsiradus pirmiesiems nemaloniems požymiams, turite nedelsdami kreiptis į gydytoją. Ši liga sutrikdo kraujo tiekimą, dėl to pakankamas maisto medžiagų kiekis nepatenka į smegenis. Migrenos simptomai yra gana paprasti - tęstinis, kartais dusinantis skausmas vienoje veido ir galvos pusėje, kurį gali lydėti pykinimas.

Skausmas gali padidėti smarkiai padidėjus garsui ar ryškiai šviesai Simptomatologija Priklausomai nuo ligos, uždegiminių procesų apraiškos gali būti skirtingos: Odos paraudimas, niežėjimas. Alerginės reakcijos atsiradimą rekomenduojama stebėti maždaug 15—30 minučių po vakcinacijos proceso. COVID vakcinos © Shutterstock Palengvinti šalutinį poveikį, anot gydytojo, gali padėti pakankamas skysčių vartojimas, laisvesni drabužiai, vėsūs kompresai injekcijos vietoje.

Nuskausminamųjų arba vaistų, mažinančių temperatūrą, vartoti prieš vakcinaciją nerekomenduojama, nes jie gali sutrikdyti organizmo gebėjimą sukurti imuninį atsaką prieš ligos sukėlėjus. Tačiau, jeigu po vakcinacijos kūno temperatūra pakyla virš Visos nepageidaujamos reakcijos gali praeiti per keletą valandų, o sveikata pagerėja per kelias dienas po vakcinacijos.

Nereikėtų galvoti, kad jeigu lotynų anketa sąnarių uždegimas vakcinacijos nepakilo temperatūra, tai vakcina neveiksminga. Anot gydytojo E. Kulikausko, šalutinis poveikis yra natūrali organizmo reakcija. Šalutinis poveikis yra ženklas, kad imuninė sistema reaguoja į vakciną.

Tuomet imuninė sistema ją atpažįsta kaip svetimą ir greitai neutralizuoja. Jis pažymi, kad visos pasaulyje naudojamos vakcinos gali sukelti šalutinių reiškinių ir jie visi būna panašūs.

Šalutinio poveikio dažnis priklauso nuo vakcinos reaktogeniškumo, tai yra nuo to, kaip aktyviai ir kaip stipriai reaguoja imuninė sistema. Ji pagaminta naudojant adeonovirusą — susilpnintą kitos šeimos virusą, į kurį įdiegiamas genas, gaminantis koronaviruso SARS-CoV-2 spyglio baltymą.